- ผลการเดิน One Mile Walk Test


- Strong Heart Smart Health


- ข้อมูลสุขภาพ(เฉพาะตัว) จากระบบ HIS


- ข้อมูลสุขภาพ(ภาพรวม) จากระบบ HIS


   + ค่ารักษาพยาบาล


   + 20 โรคแรก


   + จำนวนผู้ป่วยแยกตามภาควิชา


   + STRETCHIODORO