- จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทลูกจ้าง


- จำนวนบุคลากรแยกตามสาย ก ข ค และประเภทลูกจ้าง


- จำนวนบุคลากรแยกตามตำแหน่งงาน


- จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาการแยกตามหน่วยงาน


- จำนวนบุคลากรตำแหน่งวิชาการแยกตามตำแหน่งงาน


- จำนวนบุคลากรแยกตามหน่วยงาน


- ผู้เกษียณแยกตามสาย/ประเภทบุคลากร


- รายจ่ายบุคลากรเฉพาะราย


- จำนวนงานวิจัยแยกตามหน่วยงาน