ระบบยืนยันตัวตน

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 Email : person@medicine.psu.ac.th โทรศัพท์ : 0 7445 1140-1144