รายงานสุขภาพรายวัน (COVID-19)
ยืนยันตัวบุคคลโดยใช้
รหัสบุคลากร
พัฒนาโดย : ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ แจ้งปัญหาติดต่อ (ปฐมฤกษ์) โทร 195408
จำนวนข้อมูลวันนี้ 0
เปลี่ยนการยืนยันเป็น
รหัสบุคลากร
รหัสนักศึกษา
เลขบัตรประชาชน
เลขบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ชื่อ-สกุล
เลขบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
อุณหภูมิร่างกาย (กรณีไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิให้ใส่ค่า 0 หรือ เว้นว่าง)
กรุณาเลือก ข้อที่ตรงกับสุขภาพท่านวันนี้
หายใจลำบาก
เจ็บคอ
มีอาการไอ
มีน้ำมูก
หายใจเหนื่อย
ประวัติเสี่ยง ได้แก่ การเดินทางไปต่างประเทศ หรือ ใกล้ชิดผู้ป่วยโรค COVID-19 หรือไปสถานที่เสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
ท่านเดินทางกลับจากจังหวัดใด
ป้อนเฉพาะกรณีที่ท่านมีการเดินทางกลับมายัง จ.สงขลา
วันที่ท่านกลับมาถึง จ.สงขลา
วันนี้ท่านได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ
เช่น อยู่แต่ในบ้าน ใส่หน้ากากอนามัย แยกตัวจากคนในบ้าน ล้างมือบ่อยๆ (กรุณาเลือก)
ใช่
ไม่

กลับ
บันทึก