สวัสดิการบุคลากร

งานการเจ้าหน้าที่ อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อ 074-45-1140 หรือ 074-45-1144 Email : person@medicine.psu.ac.th