- คู่มือสวัสดิการ


   + สวัสดิการข้าราชการ


   + สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย


   + สวัสดิการพนักงานเงินรายได้


- ข้อมูลใช้สิทธิ์สวัสดิการ(เฉพาะตน)จากระบบงานคลัง


- ข้อมูลใช้สิทธิ์สวัสดิการ(ภาพรวม)จากระบบงานคลัง


- กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย กองบริหารทรัพยากรบุคคล


- กองทุนพนักงานเงินรายได้