ความก้าวหน้าสายวิชาการ

 

แบบฟอร์ม 

      1. - ก.พ.อ. 03 สำหรับขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  2564        ใหม่  
          - ก.พ.อ. 03 สำหรับขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ 
          - ก.พ.อ. 05 สำหรับขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
​          - ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
      2. - แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพของผลงานวิจัย หลักเกณฑ์ 2564       ใหม่
          - แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพของหนังสือ หลักเกณฑ์ 2564       ใหม่
          - แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพของผลงานวิจัย ผศ.พิเศษ  รศ.พิเศษ  ศ.พิเศษ   
          - แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพของหนังสือ ผศ.พิเศษ  รศ.พิเศษ  ศ.พิเศษ
      3. - แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  หลักเกณฑ์  2564    ใหม่
          - แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผศ.พิเศษ  รศ.พิเศษ  ศ.พิเศษ
      4. หนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ      
      5. - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 2564        ใหม่
         - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 2564  (ภาษาอังกฤษ)        ใหม่
         - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผศ.พิเศษ  รศ.พิเศษ  ศ.พิเศษ        
         - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผศ.พิเศษ  รศ.พิเศษ  ศ.พิเศษ  (ภาษาอังกฤษ) 
      6. ตัวอย่าง การเขียนรายละเอียดของการมีส่วนร่วม ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2564        ใหม่ 
      7. ตัวอย่าง หลักฐาน Journal Rankings งานวิจัยตีพิมพ์ (ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ)        ใหม่ 
      8. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหนังสือ (Peer reviewer)
      9. แบบประเมินหนังสือสำหรับ Peer reviewer เกณฑ์ 2564       ใหม่
          แบบประเมินหนังสือสำหรับ Peer reviewer ผศ.พิเศษ  รศ.พิเศษ  ศ.พิเศษ
     10. หนังสือรับรองตำรา
     11. แผนการสอนของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
     12. Checklist เอกสารประกอบการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
     13. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ

                                                               


เมื่อ: 24 ก.พ. 66, 10:38 น. เข้าชมทั้งหมด: 2,649 ครั้ง