ความก้าวหน้าสายวิชาการ

แบบฟอร์ม

      1. - ก.พ.อ. 03 สำหรับขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  2560
          - ก.พ.อ. 03 สำหรับขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  2564        ใหม่   
          - ก.พ.อ. 05 สำหรับขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
​          - ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
      2. - แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพของผลงานวิจัย หลักเกณฑ์ 2560
          - แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพของหนังสือ หลักเกณฑ์ 2560
          - แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพของผลงานวิจัย หลักเกณฑ์ 2564       ใหม่
          - แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพของหนังสือ หลักเกณฑ์ 2564       ใหม่
      3. - แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  หลักเกณฑ์ 2560
          - แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  หลักเกณฑ์  2564    ใหม่
      4. หนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
      5. - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 2560        
          - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 2560  (ภาษาอังกฤษ)       
         - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 2564        ใหม่
         - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 2564  (ภาษาอังกฤษ)        ใหม่
      6. ตัวอย่าง การเขียนรายละเอียดของการมีส่วนร่วม ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2564        ใหม่ 
      7. ตัวอย่าง หลักฐาน Journal Rankings งานวิจัยตีพิมพ์ (ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ)        ใหม่ 
      8. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหนังสือ (Peer reviewer)
      9. แบบประเมินหนังสือสำหรับ Peer reviewer เกณฑ์ 2560
          แบบประเมินหนังสือสำหรับ Peer reviewer เกณฑ์ 2564       ใหม่
     10. หนังสือรับรองตำรา
     11. แผนการสอนของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
     12. Checklist เอกสารประกอบการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
     13. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ

                                                               


เมื่อ: 16 มี.ค. 65, 10:00 น. เข้าชมทั้งหมด: 330 ครั้ง