ความก้าวหน้าสายวิชาการ

 

แบบฟอร์ม 

      1. - ก.พ.อ. 03 สำหรับขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์  2564        ใหม่  
          - ก.พ.อ. 03 สำหรับขอตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ 
          - ก.พ.อ. 05 สำหรับขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
​          - ขอตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
      2. - แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพของผลงานวิจัย หลักเกณฑ์ 2564       ใหม่
          - แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพของหนังสือ หลักเกณฑ์ 2564       ใหม่
          - แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพของผลงานวิจัย ผศ.พิเศษ  รศ.พิเศษ  ศ.พิเศษ   
          - แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพของหนังสือ ผศ.พิเศษ  รศ.พิเศษ  ศ.พิเศษ
      3. - แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  หลักเกณฑ์  2564    ใหม่
          - แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  ผศ.พิเศษ  รศ.พิเศษ  ศ.พิเศษ
      4. หนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ      
      5. - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 2564        ใหม่
         - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 2564  (ภาษาอังกฤษ)        ใหม่
         - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผศ.พิเศษ  รศ.พิเศษ  ศ.พิเศษ        
         - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ผศ.พิเศษ  รศ.พิเศษ  ศ.พิเศษ  (ภาษาอังกฤษ) 
      6. ตัวอย่าง การเขียนรายละเอียดของการมีส่วนร่วม ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ พ.ศ. 2564        ใหม่ 
      7. ตัวอย่าง หลักฐาน Journal Rankings งานวิจัยตีพิมพ์ (ที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ)        ใหม่ 
      8. แบบชี้แจงกรณีชื่อเรื่องโครงการวิจัย / ชื่อผู้วิจัยในเอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยไม่ตรงกับผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์​       ใหม่
      9. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินหนังสือ (Peer reviewer)
      10. แบบประเมินหนังสือสำหรับ Peer reviewer เกณฑ์ 2564       ใหม่
          แบบประเมินหนังสือสำหรับ Peer reviewer ผศ.พิเศษ  รศ.พิเศษ  ศ.พิเศษ
     11. หนังสือรับรองตำรา
     12. แผนการสอนของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
     13. Checklist เอกสารประกอบการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
     14. แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการ

                                                               


เมื่อ: 28 พ.ค. 67, 11:12 น. เข้าชมทั้งหมด: 220 ครั้ง