การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน

   การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน กลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ)  การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน กลุ่ม พนักงานเงินรายได้ (ตำแหน่งทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ) 
enlightenedเอกสารประกอบการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน
 1. แบบคำขอรับการพิจารณาแต่งตั้ง - (WORD)
 2. แบบเสนอผลการดำเนินงาน (แบบ พม.01 แบบ พม.02) - (WORD)
 3. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน - (WORD)
 4. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ส1) 3 ปีย้อนหลัง (ดาวน์โหลดจากระบบ TOR Online) ไม่ต้องลงนาม
enlightenedแบบฟอร์มปรับปรุงแก้ไขผลงาน
โครงร่างการเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
heart แนวทางการเขียนผลงาน   

การจ่ายเงินค่าตอบแทนตามผลงานสำหรับบุคลากรสายอำนวยการหรือวิชาชีพ 
การยื่นขอค่าตอบแทนสายอำนวยการและวิชาชีพ 
(ผลงานที่ยื่นขอรับค่าตอบแทน จะต้องเกิดหลังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเท่านั้น)
 heart เอกสารยื่นขอค่าตอบแทนสายอำนวยการและวิชาชีพ  (ปิดรับผลงานวันที่ 7 พฤษภาคม 2567) heart
1. ดำเนินการกรอกข้อมูลใน HRMIS ที่ https://hrmis.psu.ac.th/login.aspx
2. ดำเนินการกรอกข้อมูล แบบรายงาน 1 และแนบเอกสารประกอบการรายงานข้อมูลผลงาน ดังนี้
 1. แบบรายงาน 1 เอกสารหลักฐานประกอบการรายงานข้อมูลผลงาน (พร้อมทั้งรายการเอกสารที่ต้องแนบประกอบ)
 2. รายการเอกสารที่ต้องแนบประกอบการรายงานข้อมูลผลงาน
  • ประเภทผลงานวิจัย
   1.บทความวิจัย (Publication)
   - หน้าสืบค้นจากฐานข้อมูล
   - หน้าแรกของบทความวิจัย
    
   2.งานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ (Proceeding)
   - หน้าปกรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
   - หน้าบทความ
    
   ประเภทผลงานอื่น ๆ
   3.การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
   - ใบสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน  WORD enlightened

   4. การได้รับรางวัลจากการผลิตหรือการประกวด
   - ใบประกาศ/เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการได้รับรางวัล
   - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน   WORD 
   enlightened

   5.การนำผลงานไปใช้ประโยชน์
   - แบบรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์  WORD 
   enlightened
   - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน   WORD enlightened
3. เมื่อลงนามในเอกสารเรียบร้อยแล้ว ให้แสกนไฟล์ แบบรายงาน 1 และเอกสารแนบทั้งหมด (ข้อ1และ2)
ส่งไฟล์ PDF มาที่  
https://forms.gle/kr6k7GWbjSrCL9xXA  (รายบุคคล)

4. ส่งเอกสารแบบรายงาน 1 และเอกสารแนบ (ฉบับจริง) มาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น!!!!


  
การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน (เกณฑ์เดิม)
การประเมินค่างาน (เกณฑ์เดิม)
การประเมินแต่งตั้ง (เกณฑ์เดิม)

เอกสารอื่นๆ
การยื่นพิจารณาจริยธรรมงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์
การขอทุนวิจัย

การตีพิมพ์วารสาร
 

เมื่อ: 8 พ.ค. 67, 14:33 น. เข้าชมทั้งหมด: 645 ครั้ง