การขอออกหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)
(1) การขอออกหนังสือเดินทางราชการ (Official Passport)
  1. ประเทศและดินแดนที่ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (ดาวน์โหลด)
  2. ชี้แจ้งเรื่องการขอวีซ่า(ประชุมวีซ่า 28 ก.พ.66 (ดาวน์โหลด)
  3. แผนที่สมาชิกเชงเก้น-อัปเดตล่าสุดปี-2023 (ดาวน์โหลด)


อ้างอิงเอกสาร (1) หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) ข้อ 3 เอกสารที่นำไปยื่นขอ

(2) เอกสารประกอบขอออกหนังสือเดินทาง 
  1. แบบฟอร์ม ขออนุมัติลาไปต่างประเทศ (ดาวน์โหลด)
  2. แบบฟอร์มขอบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย (ดาวน์โหลด)
  3. ขอสำเนาสัญญาจ้างที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เมื่อ: 20 มี.ค. 66, 15:01 น. เข้าชมทั้งหมด: 776 ครั้ง