แบบฟอร์ม Kaizen Online (รายเดือน)ปรับเกณฑ์คะแนนการประเมินไคเซ็นรายเดือน แบ่งเป็น 3 มิติ 
 
หัวข้อ รายละเอียด คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์
กระบวนการทางความคิด

สิ่งที่ทำขึ้นมีความคิดสร้างสรรค์แปลกใหม่น่าสนใจหรือเป็นแนวคิดใหม่ๆ การแสดงให้เห็นถึงที่มาของปัญหาวิธีการแก้ไข แสดงแนวคิดและวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการการผลิตหรือการทำงาน
 
4
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้งมีการหมุนวงจร PDCA ตลอดเวลา เป็นการปรับปรุงที่ยกระดับไม่เป็นการลองผิดลองถูก
 
3
ผลสำเร็จ
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร มีแสดงข้อมูลเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการทำไคเซน
 
3
 
ระดับคะแนน อัตราค่าตอบแทน/เงินรางวัล
1 – 3 คะแนน  100 บาท
 >3 – 5 คะแนน 200 บาท
>5 – 7 คะแนน 400 บาท
>7 – 10 คะแนน 600 บาท


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------เมื่อ: 24 มิ.ย. 64, 13:11 น. เข้าชมทั้งหมด: 242 ครั้ง