Training Courses

 


 
หัวข้ออบรม หน่วยงานที่จัด  สถานที่จัด วันที่ วันที่หมดเขตรับสมัคร
โครงการ Robotics Summit 2021  MDES&DUGA Online  24-25 พ.ย. 64  
อบรม The impact of data protection on university business  คณะนิติศาสตร์ ม.อ. Online 17 ก.ย. 64  
การเขียนบทความวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ม.เชียงใหม่ Online 2 ก.ย.64  
โครงการอบรมเรื่อง การวิจัยจากงานประจำ สำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย  ควอท Online 26  ส.ค.64  
ประชุมเชิงวิชาการ The 6th Asia Pacific Tele Ophthalmology  Society Congress (APTOS) กรมการแพทย์ Online 26-28 ส.ค.64  
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนางานออนไลน์ เรื่อง Application for Effective Teaching & Learning  ม.มหิดล Online สามารถดูรายละเอียดเพิ่มได้ในไฟล์  
ประชุมวิชาการภาคกุมาร New Normal in pediatric practice   ม. ธรรมศาสตร์  กรุงเทพฯ 5-6 ส.ค.64  
ประชุมวิชาการประจำปี  ครั้งที่ 13/2564  Medical Physics - Facing the Future Together   สมาคมนักฟิสิกส์การแพทย์ไทย ภูเก็ต 21- 23 ต.ค.64   
เลื่อน หลักสูตรการบริหารสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 11  สถาบันคลังสมองของชาติ กรุงเทพฯ 26 -27 ส.ค. 64  
ประชุมวิชาการ Frist Hour in Emergency Room 2021: Beyond the Know ABC  (Virtual Conference)   คณะแพทย์ ศิริราช  Online  19 -20 ส.ค. 64  
ประชุมวิชาการ Today anesthesia: Let's get along with Covid-19  ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย  Online  28-29 ส.ค. 64  
หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 11 สถาบันคลังสมองของชาติ กรุงเทพฯ 7-9 ก.ค.64  เลื่อนเป็น 4-6 ส.ค.64 19 ก.ค.64
การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ  ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย  online 2-13 ส.ค. 64  
ประชุมวิชาการ Best of  ASCO  Bangkok 2021  มะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย online 6 -7 ส.ค. 64  
อบรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  online 10-11 ก.ย.64  
ประชุมวิชาการเรื่อง Pharmacy Review and Update Series 2021: Pharmacotherapy of the eye ม.มหิดล Online 23-25 ส.ค.64 16 ส.ค.64
อบรม EBM Research Methodology and biostatistics ม.มหิดล Online 2-6 ส.ค.64  
อบรมเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Online 4-6 ส.ค.64  
ประชุมวิชาการ Revolutions in global health  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Online 8-10 ก.ย.64  
สัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI &loT summit 2021 กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคม กรุงเทพฯ 25-26 ส.ค.64  
เลื่อนอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 8 กรมบัญชีกลาง Online  31 ก.ค. -25 ก.ย. 64  
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่่มีทวารเทียมและแผล  ม.มหิดล กรุงเทพฯ ทฤษฎี 30-31 สค. - 3 ก.ย. 64
ปฏิบัติ มี 3 รุ่น 
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบ
 
-
ประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง OB-GYN : COMMON Problems Unlocked  ม.มหิดล กรุงเทพฯ หรือ Online 11-12 ต.ค.64  
Workshop 1 Neonatal resuscitation 2015  @ Workshop 2 Neonatal Non-Invasive  Respiratory  Support  ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 25 -27 ส.ค. 64  
ประชุมวิชาการนานาชาติ the 6th International Food Safety& Zoonoses Symposium for Asia Pacific  ม.เชียงใหม่ Online 26-27 ส.ค.64  30 มิ.ย.64
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12   สถาบันพระปกเกล้า   Online  ก.ย.64 - มิ.ย. 65 14 มิ.ย -23 ก.ค.64
็โครงการสัมมนาวิชาการ HealthCare Technology Summit 2021  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  Online  25-26 ส.ค.64  
โครงการอบรมเข้มข้นระยะสั้นระบาดวิทยาคลินิก ประจำปี 2564  ม.ธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ ทั้งหลักสูตร 19-14 ก.ย. 64
อบรมเ)พาะหัวข้อ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบ

 
 
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณธ รุ่นที่ 25  สถาบันคลังสมองของชาติ กรุงเทพฯ 18 -20 ส.ค.64 9 ส.ค.64
ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่ 10   สถาบันวัคซีนแห่งงชาติ กรุงเทพมหานคร 31 ส.ค.-2 ก.ย. 64 15 ส.ค.64
โครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ.นครปฐม 18 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2564 ไม่ระบุ
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร C600 "การควบคุมพัสดุ การจัดทำทะเบียนคุม และการจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปี" 5 รุ่น  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จำกัด กรุงเทพมหานคร  รุ่น 2  (18 - 19 มี.ค. 64)
รุ่น 3 (13 - 14 พ.ค. 64)
รุ่น 4 (22 - 23 ก.ค. 64)
รุ่น 5 (5 - 6 ส.ค. 64)
ไม่ระบุ
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ รุ่นที่ 1 - 4  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร  รุ่น 3 (15 - 16 พ.ค. 64)
รุ่น 4 (2 - 3 ส.ค. 64) 
ไม่ระบุ
โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร 800 "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" 5 รุ่น  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จำกัด กรุงเทพมหานคร  รุ่น 2  (18 - 19 มี.ค. 64) 
รุ่น 3 (20 - 21 พ.ค. 64)
รุ่น 4 (29 - 30 ก.ค. 64)
รุ่น 5 (9 - 10 ก.ย. 64)
ไม่ระบุ
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร C700 "การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ หลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ 5 รุ่น  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จำกัด กรุงเทพมหานคร รุ่น 2 (25 - 26 มี.ค. 64) 
รุ่น 3 (20 - 21 พ.ค. 64)
รุ่น 4 (1 - 2 ก.ค. 64)
รุ่น 5 (9 - 10 ก.ย. 64)
ไม่ระบุ
ข้อพึงระวังในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง รุ่น 1 -3   สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร  รุ่น 2 (15 - 16 พ.ค. 64)
รุ่น 3 (7 - 8 ส.ค. 64) 
ไม่ระบุ
พิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุสู่การบันทึกบัญชีภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 3   สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร  รุ่น 2 (28 - 29 พ.ค. 64)
รุ่น 3 (20 - 21 ส.ค. 64)
ไม่ระบุ
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฺฎิบัติการ หลักสูตร 600 "การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาตาม พ.ร.บ. พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" 5 รุ่น  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จำกัด กรุงเทพมหานคร  รุ่น 2 (5 - 6 มี.ค. 64) 
รุ่น 3 (28 - 29 พ.ค. 64)
รุ่น 4 (18 - 19 มิ.ย. 64)
รุ่น 5 (20 - 21 ส.ค. 64)
ไม่ระบุ
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏฺิบัติการ หลักสูตร 200 "การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน" 5 รุ่น  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จำกัด กรุงเทพมหานคร รุ่น 2 (29 - 30 เม.ย. 64) 
รุ่น 3 (6 - 7 พ.ค. 64)

รุ่น 4 (15 - 16 ก.ค. 64)
รุ่น 5 (2 - 3 ก.ย. 64)
ไม่ระบุ
วินัยการเงินการคลังและเทคนิคการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่สำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - 4   สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 2 (26 - 27 มี.ค. 64)
รุ่นที่ 3 (14 - 15 พ.ค. 64)
รุ่นที่ 4 (6 - 7 ส.ค. 64) 
ไม่ระบุ
ขอความร่วมมือในการดำเนินการสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย - - 30 ก.ย.64
เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร  รุ่น 3 (8 - 9 พ.ค. 64)
รุ่น 4 (14 - 15 ส.ค. 64)
ไม่ระบุ
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร รุ่น 3 (26 - 27 เม.ย. 64)
รุ่น 4 (28 - 29 มิ.ย. 64)
รุ่น 5 (16 - 17 ส.ค. 64)
ไม่ระบุ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ ม.ราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์ ปทุมธานี - ไม่ระบุ
สัมนาเชิงปฏิบัติการ Chief People Officer Program : CPO รุ่นที่ 16 สถาบันการจัการปัญญาภิวัฒน์ - 2 ก.ค. -27 ส.ค. 64 ไม่ระบุ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคอง ประจำหอผู้ป่วย  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กรุงเทพมหานคร 12 - 23 ก.ค. 64 ไม่ระบุ
1. หลักสูตรกลยุทธ์การนิเทศทางการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 28
2. หลักสูตรเพิ่มพูนสมรรถนะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรพยาบาลรุ่นที่ 1
3.หลักสูตร“Risk Management การบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติการพยาบาล "รุ่นที่ 6
4.หลักสูตร“การพยาบาลในภาวะวิกฤตุและฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังฯ  รุ่นที่ 14
5.หลักสูตรการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 7
6. หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รุ่นที่ 1
7.หลักสูตรสมรรถนะผู้นำทางการพยาบาลด้าน Clinical Supervision รุ่นที่ 10
8.หลักสูตรการพัฒนาการทางการพยาบาลด้าน Focus Charting รุ่นที่ 14
9.หลักสูตรกายภาพบำบัดในภาวะคอเสื่อม Modified Maitland Concept รุ่นที่ 2
ม.ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร
2-3 ส.ค. 64
5-6 ส.ค. 64
9-10 ส.ค. 64
13 – 15 ส.ค. 64
16-17 ส.ค.64
18-19 ส.ค. 64
23-24 ส.ค.64
26-27 ส.ค.64
2-3 ก.ย.64
 

 
ไม่ระบุ
อบรมระยะสั้น เรื่อง The essentail in prediatric respiratory care (หลักสูตร 10 วัน) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล กรุงเทพมหานคร ระยะ1 16-18 ส.ค. 64
ระยะ2 19-20 ส.ค. 64
ระยะ3 รุ่นที่1 23-27 ส.ค.64
รุ่นที่ 2 30 ส.ค.-3 ก.ย. 64
รุ่นที่3  6-10 ก.ย. 64
รุ่นที่4  13-17 ก.ย. 64
 
 
ไม่ระบุ
เผยแพร่หลักสูตรอบรมออนไลน์ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Online  - ไม่ระบุ
 

 
 


เมื่อ: 12 ต.ค. 64, 10:06 น. เข้าชมทั้งหมด: 100 ครั้ง