Training Courses

 


 
หัวข้ออบรม หน่วยงานที่จัด  สถานที่จัด วันที่ วันที่หมดเขตรับสมัคร
อบรม Special Topics in Skeletal Trauma and Taphonomy: A forensic Anthropology Perspective"  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Online 15-16 มิ.ย.65 13 มิ.ย.65
อบรมระยะสั้นปี65  ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย Onsite  3 ก.ค.
7 ส.ค.
4 ก.ย.
2 ต.ค.
6 พ.ย.
 
อบรมระยะสั้น  
 
ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย Onsite  4-5 มิ.ย.65
 
 
อบรมระยะสั้น  ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย กทม. แบ่งตามรุ่น ตั้งแต่ เดือน พ.ค.- พ.ย.
 
 
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ม.ทักษิณสงขลา สงขลา 27-28 พ.ค.65  
ประชุม Palliative care in Disruptive Era  สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย Online 27 พ.ค.65
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนองค์กรด้านทรัพยากรมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล   DUGA
 
Online
 
19-20 พ.ค.65
 
 
หลักสูตร การกำกับและการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทาง COSO รุ่นที่6 สถาบันคลังสมองของชาติ กทม.
 
21-22 ก.ค.65
 
 
ประชุมวิชาการ The Science of Successful Ageing: from Physiopharmacological Perspectives and Beyond   สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย Online 8-10 มิ.ย. 65
 
 31 พ.ค. 65
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Developing a Competency – Based Curriculum และ Digital tools for disruptive education  ม.มหิดล
 
Hybrid
 
6-7 มิ.ย.65
17 มิ.ย.65
 
ประชุมวิชาการกรมการแพทย์ 80 ปี   กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ 8-10 ก.ค. 65
 
 30 พ.ค. 65
อบรม Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening   กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ภูเก็ต
 
22-24 มิ.ย. 65
 
31 พ.ค.65
 
ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ  ม.เชียงใหม่  เชียงใหม่ 1-3 มิ.ย.65  
หลักสูตรเสริมสร้างบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหารระดับสากล  สถาบันสอนแอร์โฮสเตสและสจ๊วตหาดใหญ่  
 
 
หลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 13 สถาบันคลังสมองของชาติ กรุงเทพฯ 6-8 ก.ค.65  
อบรม การพัฒนาศักยภาพพยาบาลโภชนบำบัด ม.มหิดล กรุงเทพฯ 22 ส.ค.-16 ก.ย. 65  
หลักสูตร การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 13 สถาบันคลังสมองของชาติ กรุงเทพฯ 23-24 มิ.ย.65  
ประชุมวิชาการ 7th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (7th ARAC) ม.มหิดล กรุงเทพฯ 4-5 มิ.ย. 65  
ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2565 ม.นเรศวร Online 8-10 มิ.ย.65  
อบรมการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)  ม.มหิดล กรุงเทพฯ ทษฎี 14-18 มี.ค.65
ปฏิบัติ
รุ่นที่ 1 21 มี.ค. -8 เม.ย. 65
รุ่นที่ 2 18 เม.ย. -6 พ.ค. 65
รุ่นที่ 3 9 พ.ค.-27 พ.ค. 65
รุ่นที่4  30 พ.ค. -17 มิ.ย. 65
 
 
อบรมระยะสั้น เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด 1 เดือน ม.มหิดล กรุงเทพฯ          ช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม                    (ดูรุ่นได้ในรายละเอียด)  
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล ม.มหิดล กรุงเทพฯ แบ่งเป็นรุ่น ช่วง มิถุนายน – กรกฎาคม 2565
(ดูรุ่นได้ในรายละเอียด)
 
ประชุมวิชาการ เรื่อง ID Rama Symposium 2022 ม.มหิดล กรุงเทพฯ 11-12 มิ.ย.65  
โครงการพิเศษ ยกระดับปรับบริการภาคการศึกษาด้วยแนวคิด ลีน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - -  
การบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 51  ม.มหิดล -   21 มี.ค. 65
โครงการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ Education Enhancement (EdEn) ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย      
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 8-10 มิ.ย.65  
อบรมสัมมนาวิชาการโครงการ Education NEXT Forum 2022 (Online Conference) DUGA
 
Online 25-26 พ.ค.65 
 
 
หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2565 Gistda   รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม  ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
โครงการพัฒนาบุคลากร HRD 2022 ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ  
อบรมหลักสูตรประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทรณ์และข้อร้องเรียน รุ่นที่1-รุ่นที่5   มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ รุ่นที่ 2 (23-24 ก.พ. 65)
รุ่นที่ 3 (21-22 ก.พ. 65)

รุ่นที่ 4 (16-17 มิ.ย. 65)
รุ่นที่ 5 (24-25 ส.ค. 65)
 
อบรมหลักสูตรเทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่1-รุ่นที่10 มหาวิทยาลัยศิลปากร ข่อนแก่น, เชียงใหม่, อุดรธานี, กรุงเทพฯ รุ่นที่ 2 (18-19 ธ.ค. 64)
รุ่นที่ 3 (29-30 ม.ค. 65)
รุ่นที่ 4 (19-20 ก.พ. 65)
รุ่นที่ 5 (26-27 มี.ค.65)
รุ่นที่ 6 (9-10 เม.ย. 65)
รุ่นที่ 7 (7-8 พ.ค. 65)

รุ่นที่ 8 (25-26 มิ.ย. 65)
รุ่นที่ 9 (30-31 ก.ค. 65)
รุ่นที่ 10 (20-21 ส.ค. 65)
 
หลักสูตรวิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช. รุ่นที่1-รุ่นที่5 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ รุ่นที่ 2 (10-11 ก.พ. 65)
รุ่นที่ 3 (19-20 พ.ค. 65)

รุ่นที่ 4 (29-30 มิ.ย. 65)
รุ่นที่ 5 (18-19 ส.ค. 65)
 
หลักสูตรส่งเสริมทักษะการปฎิบัติงานด้านการเงินการคลัง การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่1-รุ่นที่6  มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ รุ่นที่ 2 (4-5 ก.พ. 65)
รุ่นที่ 3 (1-2 เม.ย. 65)

รุ่นที่ 4 (4-5 มิ.ย. 65)
รุ่นที่ 5 (16-17 ก.ค. 65)
รุ่นที่ 6 (2-3 ก.ย. 65)
 
ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่1-5  มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ รุ่นที่ 2 (12-13 ก.พ. 65)
รุ่นที่ 3 (30 เม.ย. - 1 พ.ค. 65 )

รุ่นที่ 4 (18-19 มิ.ย. 65)
รุ่นที่ 5 (6-7 ส.ค. 65 )
 
การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ในการปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่น่ที่ 1-รุ่นที่ 5  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอนแก่น,  อุดรธานี, กรุงเทพฯ,
เชียงใหม่
รุ่นที่ 2 (19-20 ก.พ. 65)
รุ่นที่ 3 (23-24 เม.ย. 65)

รุ่นที่ 4 (24-25 มิ.ย. 65)
รุ่นที่ 5 (27-28 ส.ค. 65)
 
เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่1-รุ่นที่6 มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพฯ, 
เชียงใหม่,
อุบลราชธานี
รุ่นที่ 2 (29-30 ม.ค. 65)
รุ่นที่ 3 (5-6 มี.ค. 65)
รุ่นที่ 4 (6-7 พ.ค. 65)

รุ่นที่ 5 (2-3 ก.ค. 65)
รุ่นที่ 6 (20-21 ส.ค. 65)
 
         
 

 
 


เมื่อ: 7 มิ.ย. 65, 11:45 น. เข้าชมทั้งหมด: 24 ครั้ง