จัดการข้อมูลผู้มีสิทธิ์ใช้งานระบบ HRMIS

ผู้มีสิทธิ์
รหัสบุคลากร ชื่อ-สกุล
  1 70 กนกวรรณ ภควัตชัย
  2 20671 กระแส ทองศรี
  3 1785 จิรพงษ์ สังข์ทอง
  4 47200 ชยพัทธ์ แก้วมณี
  5 41765 ณัฐณิชา อัศวสุดสาคร
  6 47758 ณัฐพงศ์ ย่องบุตร
  7 48006 ณัฐภัทร อินทวิสัย
  8 47085 ดนุสรณ์ สงค์นี
  9 47757 ดรุณี บิลหลี
  10 273 ถิราทิพย์ โสรัสสะ
  11 47084 ธนากร อรุณสวัสดิ์
  12 47722 ธัชพรรณ ทองอ่อน
  13 48420 ธิดา เรืองสุข
  14 41934 ธิดารัตน์ แสงทอง
  15 858 นงคราญ ชยาภัม
  16 46393 นวนิษฐ์ สุขสุอรรถ
  17 48904 นูรีฮัน สุลง
  18 1398 ประยุทธ์ โอภาโส
  19 1169 ปานจิต ชูศรี
  20 20744 ปานฤดี จันทบูรณ์
  21 48818 ปาริฉัตร โมลากุล
  22 47779 ปิยะพงษ์ ทองเอก
  23 47555 ปุญญพัฒน์ พัฒนวานิชชิยะกุล
  24 48134 พรปวีณ์ สุวรรณรัตน์
  25 48841 พรสุภัค แตงกวารัมย์
  26 48394 พัชรพร อ๋อง
  27 48392 พัชรีย์ สันติสุขบำรุง
  28 74 พัชรีย์ แจ่มอุลิตรัตน์
  29 47566 มูฮำหมัดไซโฟน เหะหมัด
  30 1234 รุ่งทิพย์ อุดมวิเศษสันต์
  31 20735 รุจิรัชช์ เปรมนันทิวัฒน์
  32 1532 วรสุ ศรีประพันธ์
  33 43637 ศิริพร แซ่โล่
  34 2053 สินีพร เชียงสอน
  35 283 สุทัสสา พุทธนุกูล
  36 71 อดุลย์ บินกิริยา
  37 47944 อภิชญา ลิ้มพันธ์อุดม
  38 1926 อัสอารี สะหนิ
  39 20121 อัสอารี สะหนิ
  40 295 อุษณีย์ ธรรมสุวรรณ
การทำงาน
รหัส

ชื่อ-สกุล

การทำงาน process
กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ระบบงาน 001
จัดการข้อมูลพื้นฐานระบบงาน 002
จัดการ Content 003
Admin Hr-Time 004
Admin OneMileWalkTest 005
Admin HrApply 006
จัดการข้อมูลบัตรบุคลากร 007
จัดการข้อมูลหัวหน้าหน่วยงาน 008
บันทึกข้อมูลค่าจ้าง 801
บันทึกเงิน พ.ต.ส. 802
บันทึกค่าเวร 803
ค่าตอบแทนหัวหน้างาน 804
เงินสมนาคุณโครงการพัฒนางาน 805
เงิน Top up อาจารย์แพทย์ 806
สาขาขาดแคลน 807
Report 808