อบรมเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
"เทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายวิชาชีพและสายอำนวยการ"
โดยท่านวิทยากร *ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ*
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567  ณ ห้องเกษม ลิ่มวงศ์ คณะแพทยศาสตร์
ลงทะเบียน 08.30 น.   
เริ่มอบรมเวลา 09.00 - 16.30 น. 

*ลงทะเบียนได้ที่*
https://forms.gle/uejuwPcvMxCdz8om6

--------------------------
จำกัดเพียง *150 ท่าน* เท่านั้น (ไม่รับ walk in ทุกกรณี)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 18 มกราคม 2567 (ปิดทันทีเมื่อเต็มจำนวน)
--------------------------
**  หากผู้สมัครสละสิทธิ์ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ทุกกรณี กรุณาส่งตัวแทนเข้าร่วมอบรม  
        ทั้งนี้ให้แจ้งล่วงหน้า 5 วันทำการ ก่อนวันจัดอบรม ทางอีเมล *crp.hrmedpsu@gmail.com*
***สอบถามรายละเอียดติดต่อ คุณดรุณี บิลหลี โทร 1140
--------------------------
*กำหนดการ*
https://drive.google.com/file/d/1YG9fXEQ8n7urT0WUUeEGuiOMWwpJ6wRN/view?usp=sharing


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
--------------------------------------------------
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์
ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หมายเลขโทรศัพท์ 074-451140
Email :  crp.hrmedpsu@gmail.com
เว็บไซต์ https://medhr.medicine.psu.ac.th/

เมื่อ: 5 ม.ค. 67, 14:51 น. เข้าชมทั้งหมด: 904 ครั้ง