ประกาศให้ทุนคณะแพทยศาสตร์ และรับสมัครงานทั่วไปประกาศให้ทุนคณะฯ
ประเภททุน จำนวน (ทุน) ระหว่างวันที่
ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย https://bit.ly/3lpiR8r
     
     
     

รับสมัครหัวหน้าหอผู้ป่วย
ตำแหน่งที่รับสมัคร หน่วยงาน วันที่รับสมัคร รายละเอียดอื่น
หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ฝ่ายบริการพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธันวาคม 2564 https://bit.ly/3l4EmuW
ผู้ตรวจการพยาบาล ฝ่ายบริการพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้ - 30 ธันวาคม 2564 https://bit.ly/3CThnsY 

เมื่อ: 24 พ.ย. 64, 10:09 น. เข้าชมทั้งหมด: 12 ครั้ง